Novosti

Vlada donijela Uredbu o naknadi za legalizaciiju nazakonito izrađenih zgrada


28.08.2011

Ure­dba o naknadi za zadržavanje nazakonito izgrađenih zgrada u prostoru done­sena je 25. kolovoza na sjed­nici Vlade RH, a stupa na snagu osam dana nakon objave u "Nar­o­d­nim Nov­inama". Uredba je objavljna u "Narodnim novinama" broj 101/11.


Iznos naknade defini­ran je prema utje­caju neza­konito izgrađenog objekta na okoliš.
Osnovni para­metri za izračun su Pros­torna i tehnička obil­ježja neza­konite grad­nje (smješ­taj zgrade u odnosu na građevin­sko područje, stu­panj izgrađenosti, obil­ježje zaštite i vri­jed­nost pros­tora, nam­jena i usklađenost nam­jene sa pros­tornim planom, stu­panj izgrađenosti i drugo) te jedinična naknada za pri­pada­juću položa­jnu zonu koja je kao i same položa­jne zone određena od strane lokalne samouprave.

 

Uredba o naknadi ...  sa pre­ciznim opi­som i for­mu­lama za izračun nalazi se na linku "Legalizacija zgrada".

 

developed by Nove vibracije