Novosti

JAVNI POZIV - Lokacijaska dozvola za izgradnju zaobilaznice Grada Staroga Grada


12.05.2011R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ISPOSTAVA HVAR
Upravni odjel za prostorno uređenje
Klasa: UP/I-350-05/10-16/0028
Urbroj:2181/1-11-01/3-11-10
Hvar, 06.05. 2011. godine

 


Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, Dolac bb, temeljem članka 43. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09), i članka 111. u svezi s člankom 110. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj: 76/07), ovim priopćenjem

 


P O Z I V A

 

 

vlasnike nekretnina kat.čest.zem. 6801, 6803/1, 6804, 6807/5, 6807/8, 6811/1, 6812/1, 6813/1, 6813/2, 6814, 6815/1, 6815/3, 6927/5, 6927/7, 6932/1, 6932/2, 6933/1, 7199, 7201, 7202, 7212, 7213/1, 7214, 7215, 7216, 7219, 7222/1, 7245, 7246, 7247/2, 7247/3, 7248/2, 7321, 7340/2, 7342/3, 7342/4, 7343/1, 7344/1, 7345/1, 7347/1, 7347/2, 7347/4, 7347/5, 7347/6, 7347/7, 7353, 7355, 7356, 7358, 7361/1, 7361/2, 7362/1, 7362/2, 7369/1, 7369/2, 7369/3, 7370/1, 7370/2, 7370/3, 7371, 7372/1, 7515/1, 7515/3, 7516, 7517, 7518, 7519, 10221/1, 10221/2, 10239/1, 10689/1, 10787, 10793/1, 10847, 10850, 10882/1, 10882/2 za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelje drugih stvarnih prava na tim nekretninama na kojima se planira zahvat u prostoru:

 

 


IZGRADNJA OBILAZNICE STAROG GRADA
po zahtjevu GRADA STAROG GRADA, Gradonačelnica

 

 

da se jave u Splitsko-dalmatinsku županiju, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, Dolac bb, soba br. 3, radi uvida u Idejni projekt oznake TKP 13/10-IP, izrađenog od „Platea konzalting“ d.o.o. Split, od ožujka 2010. godine (projektant:mr. Rade Gusić, dipl. ing.građ.) i davanja izjašnjenja o istom. Predviđena lokacija planirane obilazne prometnice prikazana je na PREGLEDNOJ SITUACIJI, Mj. 1 : 5000, koja je u prilogu ovog poziva.


Uvid u Idejni projekt mogu izvršiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku i to osobno ili putem svojeg opunomoćenika,dana 23., 24. i 25. svibnja 2011. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati.

 

 

 


Ako se ne odazovete pozivu, a izostanak ne opravdate, smatrat će se da se ne protivite izdavanju lokacijske dozvole za predmetni zahvat u prostoru, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnim propisom.

 

Dostava se smatra izvršenom danom objave na oglasnoj ploči Grada Starog Grada i Naslovnog tijela.


SAVJETNICA:

Helena Šepić, dipl.iur.

 


Prilog: Pregledna situacija

 

OGLASITI NA:


1. OGLASNOJ PLOČI GRADA STAROG GRADA
2. OGLASNOJ PLOČI SDŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje,
Ispostava Hvar, Dolac bb
3. građevnoj čestici (čest.zem. 10787 k.o. Stari Grad, „put Rudine“)
4. A r h i v a

 

developed by Nove vibracije