Novosti

Što je proračun, rok za njegovo donošenje i posljedice nedonošenja proračuna


25.12.2010

ŠTO JE PRORAČUN?

 

Proračun je temeljni financijski dokument Grada u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci - od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. On je sredstvo za ostvarenje potreba i volje građana našeg Grada raspoloživim sredstvima, način dokazivanja fiskalne odgovornosti gradske uprave te iskaz političkih ciljeva vlasti.

Što se sve može saznati iz Proračuna?

*Koliki su i koji su ukupni prihodi Grada
*Koliki su ukupni rashodi Grada
*Što sve Grad financira
*Koliko se novca građana troši na gradsku upravu
*Koliko novca odlazi na komunalnu i stambenu djelatnost i uređenje prostora
*Koliko se novca ulaže u komunalnu infrastrukturu, predškolski odgoj, kulturu, šport i dr.

 

OBVEZA DONOŠENJA PRORAČUNA

 

Obveza donošenja proračuna  temelji se na odredbi članka 39. Zakona o proračunu, a proizlazi i iz odredbe članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojom su propisane posljedice njegova nedonošenja u zakonom određenom roku.

Članak 39. Zakona o proračunu glasi:

Članak 39.
(1) Sabor, odnosno predstavničko tijelo, donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.
(2) Izmjene i dopune proračuna i projekcije provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcije.


Članak 84. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi glasi:
Članak 84
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:
(...)
6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,
(...)

 

OBVEZA DONOŠENJA ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU

 

Obveza donošenja odluke o privremenom financiranju jedinice lokane samouprave temelji se na odredbi članka 42. Zakona o proračunu, a proizlazi i iz odredbe članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), kojom su propisane posljedice njezina nedonošenja u zakonom određenom roku.


Članak 42. Zakona o proračunu glasi:

Članak 42.

(1) Ako Sabor, odnosno predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona (u daljnjem tekstu: privremeno financiranje).
(2) Odluku o privremenom financiranju donosi Sabor, odnosno predstavničko tijelo.


(3) Privremeno financiranje, u smislu stavka 1. ovoga članka, obavlja se razmjerno prihodima ostvarenima u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, a najviše do ¼ ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka.
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, uplaćene i prenesene, a manje planirane ili neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad visine utvrđene u stavku 3. ovoga članka uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno poglavarstva.
(5) Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
(6) U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine.
(7) U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze.
(8) Nakon isteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine.

 

...........

S obzirom da rok za donošenje proračuna traje do konca  godine tj. do 31. prosinca, okolnost da proračun na sjednici predstavničkog tijela prije isteka tog roka nije donesen, ne isključuje zakonsku obvezu i mogućnost njegova donošenja do isteka tog roka. To znači da predstavničko tijelo do isteka zakonskog roka za donošenje proračuna (do 31. prosinca) ima zakonsku mogućnost sazvati novu sjednicu (redovnu ili izvanrednu), te prijedlog proračuna (čiji predlagatelj je gradonačelnik po obvezi iz članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu) ponovno staviti na dnevni red.


...........

Ako predstavničko tijelo  ni tada ne donese proračun, odnosno ne donese proračun prije početka nove proračunske godine, dužno je donijeti Odluku o privremenom financiranju  za prva tri mjeseca nove proračunske godine (članak 42. Zakona o proračunu). Budući da Odluka o privremenom financiranju ima karakter privremenog proračuna, zakonski rok za njeno donošenje je jednak zakonskom roku za donošenje proračuna - do 31. prosinca (članak 39. stavak 1. Zakona o proračunu).

 


POSLJEDICE NEDONOŠENJA PRORAČUNA/ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU


Ako predstavničko tijelo u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo (članak 84. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi).

 

 

 

developed by Nove vibracije