Novosti

Održana XIV sjednica Gradskog vijeća


20.12.2010

Na XIV sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada pod predsjedanjem predsjednika Vijeća g. Marija Lušića Bulića, sukladno usvojenom Dnevnom redu, a nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne (XIII) sjednice i vijećničkih pitanja, doneseni su slijedeći akti: Jednoglasno (sa 9 glasova "za"), na prijedlog Gradonačelnice Đurđice Plančić, usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2010. godinu, sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna, te Izmjenama i dopunama pratećih Programa: održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, socijalne skrbi, te javnih potreba u kulturi i športu za 2010. godinu. Vijeće je također jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju Lokalne akcijske grupe otoka Hvara i Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada. Na prijedlog Gradskog urbanističkog odbora, utvrđeni su prioriteti u izradi i donošenju prostornih planova za 2011. godinu, kao i potreba proširenja građevinskog područja i obuhvatu predstojećih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada. Također na prijedlog GUO-a, a po zamolbi tvrtke "Plančić" d.o.o., Vijeće je donijelo zaključak o potrebi izmjena i dopuna PPU-a Grada Staroga Grada, u dijelu koji se odnosi na proširenje i prenamjenu dijela građevinskog područja naselja Vrbanj u zonu proizvodne namjene. Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak kojim se Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije daje potpora  za pokretanje postupka i podnošenje prijedloga za proširenje i izgradnju lučkog područja luke Stari Grad u granicama zahvata luke od starog trajektnog pristaništa na zapadnom dijelu do crkvice sv. Jerolima na istočnom dijelu luke, uz izuzimanje prostora tzv. istezališta brodova na predjelu «Priko» na sjevernom dijelu luke,  uz uvjet da Lučka uprava s Komunalnim Stari Grad d.o.o. zaključi odgovarajući ugovor kojim će se u cjelini urediti međusobni odnosi, posebice odnosi u svezi s upravljanjem lukom, te uvjetima i načinom obavljanja lučkih i gospodarskih djelatnosti. Na inicjativu Ugruge Gradova Republike Hrvatske, a na prijedlog Gradonačelnice, donesena je odluka o pokretanju postupka ocjene suglasnosti  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("NN", broj 80/10) s Ustavom.

 

_________________________________________________________________
 

 

5 glasova " za" (uz 4 glasa "protiv") nije bilo dovoljno da  Vijeće donese Proračun Grada Staroga Grada za 2011. godinu kao ni Odluku o izvršenju Proračuna. Kako je zakonski rok za donošenje Proračuna prije početka slijedeće proračunske godine (dakle do 31. 12. 2010.),  već dostavljeni Prijedlog Proračuna za 2011. godinu sa Prijedlogom Odluke i izvršavanju Proračuna (na koje ni na prethodno održanoj sjednici Odbora za proračun i financije ni na samoj sjednici Vjeća nije bilo ni primjedbi ni amandmana), bit će upućen Gradskom vijeću na ponovnu raspravu i donošenje do kraja tekuće godine, a ukoliko Proračun ni tada ne bude usvojen, slijedi donošenje Odluke o privremenom financiranju Grada Staroga Grada za prvo tromjesečje 2011. godine. Nedonošenje Proračuna odnosno Odluke o privremenom financiranju u zakonom određenom roku, imalo bi za posljedicu raspuštanje Gradskog vijeća, imenovanje povjerenika i nove - prijevremene izbore.

developed by Nove vibracije