Novosti

Sazvana VII sjednica Gradskog urbanističkog odbora


01.12.2010


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
G r a d s k o v i j e ć e
Gradski urbanistički odbor

KLASA: 021-05/10-01/37
URBROJ: 2128-03-10-1
Stari Grad, 1. prosinca 2010. godine

 

ČLANOVIMA GRADSKOG URBANISTIČKOG ODBORA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA

S V I M A

 

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada». broj 3/10)
s a z i v a m  z a  d a n

 

7. prosinca (utorak) 2010. godine, u 11:00 sati
u Gradskoj vijećnici

 

 

VII SJEDNICU GRADSKOG URBANISTIČKOG ODBORA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 


D n e v n i r e d :


1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne (VI) sjednice Gradskog urbanističkog odbora,
2. Prijedlog prioriteta u izradi dokumenata prostornog uređenja (UPU, DPU) Grada Staroga Grada,
3. Izmijenjeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Maslinica – dijela naselja Staroga Grada (materijal za ponovljenu javnu raspravu),
4. Informacija o tekućim aktivnostima na donošenju Urbanističkih planova uređenja: Mala Rudina, GZ Vrbanj i Zogonke – dijela naselja Stari Grad (pribavljanje mišljenja i suglasnosti na Konačne prijedloge Planova),
5. Informacija o tekućim aktivnostima na izradi Urbanističkih planova uređenja: naselja Selca i Račice-Vratenjica – dijela naselja Staroga Grada (dostava Odluke o izradi tijelima iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, s pozivom za dostavu zahtjeva /podaci, planske smjernice i propisani dokumenti/ potrebnih za izradu Planova),
6. R a z n o .

 

PREDSJEDNIK ODBORA, Mate Mijić, v.r.O tome obavijest i poziv:
1. Gđa Đurđica Plančić – gradonačelnica Grada Starog Grada,
2. G. Marijo Lušić Bulić – predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada.

 

Prilozi:
1. Zapisnik sa VI sjednice Gradskog urbanističkog odbora
2. Izmijenjeni Prijedlog UPU-a Maslinica (CD)

 

NAPOMENA: Informacije pod točkama 3. i 4. Dnevnog reda
iznijet će se usmeno na sjednici Odbora.
Prijedlog prioriteta po točki 2. iznijet će usmeno
Gradonačelnica na sjednici Odbora.
 

developed by Nove vibracije