Novosti

Održana VI sjednica Gradskog urbanističkog odbora


07.11.2010

Na današnjoj sjednici Gradskog urbanističkog odbora, koja je pod predsjedanjem g. Mate Mijića, a uz nazočnost Gradonačelnice gđe Đurđice Plančić i predsjednika Gradskog vijeća g. Marija Lušića Bulića, održana u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu, jednoglasno su doneseni slijedeći zaključci:

 


1. Prihvaća se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Staroga Grada radi rasprave i donošenja Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja – ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat, s preporukom da Vijeće na svojoj XIII sjednici planiranoj za dan 16. studenog 2010.g godine, usvoji njegov Konačni prijedlog i donese predmetni Plan.


Preporuča se investitoru – tvrtki „Šipan“ d.o.o., da u međuvremenu (po mogućnosti do donošenja Plana), s zainteresiranim građaninom (P. K.) u zoni obuhvata Plana, pristupi obostrano zadovoljavajućem rješenju neriješenih imovinskopravnih odnosa.

 

 


2. Prihvaćaju se i prosljeđuju Gradskom vijeću Grada Staroga Grada radi rasprave i donošenja Prijedlozi Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Selca (kod Staroga Grada) i Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica.


Zainteresiranim investitorima ostavlja se rok za očitovanje na Prijedlog citiranih Odluka, najkasnije do dana održavanja XIII sjednice Gradskog vijeća, tj do zaključno 16. studenog 2010. godine.

 

 

3. U predmetu izdvojenih (točkastih) izmjena Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, a po zahtjevu tvrtke „Plančić“ d.o.o., od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja u graditeljstva, Uprave za prostorno uređenje, zatražit će se naputak o postupanju. Po naputku, predmet će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Staroga Grada na daljnju nadležnost i postupanje.

 

 

4. U cilju što skorijeg dovršetka projekta izgradnje putničkog terminala na trajektnom pristaništu u Starome Gradu, Odbor preporuča ubrzanje tekućeg postupka donošenja Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone oko trajektnog pristaništa, uz što skorije poduzimanje radnji na uklanjanju objekata postavljenih na javnoj površini u predmetnoj zoni. Odbor također preporuča iznalaženje adekvatnog rješenja kolnog prilaza motelu istočno od trajektnog pristaništa, kao i zadovoljavajuće rješenje problema elektroopskrbe gospodarskih objekata u zoni obuhvata Plana.

 

 

Odbor je jednoglasno prihvatio informaciju o poduzetim aktivnostima Stručne službe (Tajništva) na iznalaženju načina i provedbi odgovarajućih postupaka odabira stručnih izrađivača urbanističkih planova uređenja za koje su donesene ili su u tijeku donošenja odluke o njihovoj izradi, te informaciju o do sada poduzetim mjerama i aktivnostima na izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja Grada Staroga Grada, sa stanjem na dan 4. studenog 2010. godine.

 

 


Odbor je primio k znanju i informaciju o potrebi proširenja ogranka (sada) nerazvrstane ceste za naselje Dol sv. Marije, kao i informaciju o potrebi rješavanja imovinskopravnih odnosa između Grada Staroga Grada i tvrtke „Helios Faros“ d.d., u pogledu iznalaženja rješenja za lokaciju prečišćivača za potrebe izgradnje i dovršetka I faze kanalizacijskog sustava kao i iznalaženja lokacije (zemljišta) za planiranu izgradnju gradske športske dvorane.

 

developed by Nove vibracije