Novosti

Sazvana VI sjednica Gradskog urbanističkog odbora


03.11.2010


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
G r a d s k o v i j e ć e
Gradski urbanistički odbor

KLASA: 021-05/10-01/35
URBROJ: 2128-03-10-1
Stari Grad, 4. studenog 2010. godine

ČLANOVIMA GRADSKOG URBANISTIČKOG ODBORA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA

S V I M A

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada». broj 3/10) s a z i v a m   z a   d a n

 

8. studenog (ponedjeljak) 2010. godine, u 10:00 sati
u Gradskoj vijećnici

 

 

VI SJEDNICU GRADSKOG URBANISTIČKOG ODBORA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i r e d :

 

1. Usvajanje Zapisnika sa Prethodne (V) sjednice Gradskog urbanističkog odbora,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja – ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat (Konačni prijedlog Plana),
3. Nacrt Prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Selca kod Staroga Grada,
4. Nacrt Prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica –
dijela naselja Stari Grad,
5. Zahtjev tvrtke «Plančić» d.o.o. za izdvojenom izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada,
6. Informacija o mjerama i aktivnostima na izradi i donošenju prostornih planova Grada Staroga Grada,
7. Informacija o poduzetim radnjama u svezi pokretanja i provedbe postupka odabira stručnih izrađivača prostornih planova Grada Staroga Grada za koje su donesene ili su u pripremi za donošenje odluke o izradi,
8. R a z n o .

 

O tome obavijest i poziv:

1. Gđa Đurđica Plančić – gradonačelnica Grada Starog Grada,
2. g. Marijo Lušić Bulić – predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada.

 

po ovl. PREDSJEDNIKA ODBORA, Josip Škarpa.v.r.

 


Prilozi:


1. Zapisnik sa IV sjednice Odbora,
2. Pregled mjera i aktivnosti na izradi i donošenju
prostornih planova Grada Staroga Grada
(stanje na dan 4. studenog 2010. godine),
3. Konačni prijedlog UPU-a Široki rat
(tekstualni i grafički dio s prilozima – CD),
4. Nacrt prijedloga Odluke o izradi UPU-a Selca,
5. Nacrt Prijedloga Odluke o izradi UPU-a Račice-Vratenjica,

 

NAPOMENA:


Informacija po točki 5. i 7. Dnevnog reda iznijet će se
i obrazložiti usmeno na sjednici Odbora


 

developed by Nove vibracije