Novosti

NATJEČAJ za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u SD županiji za 2009.


24.05.2009

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
raspisuje N A T J E Č A J za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2009.
I. Natjecati se mogu:

a) fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. Uvjeti kreditiranja:

a) iznos pojedinačnog kredita može biti minimalno 40.000,00 kuna osim za programe:
- nabave uzgojno valjanih rasplodnjaka, gdje je minimalni iznos određen njihovom nabavnom cijenom;
- uzgoja ili nabave ženske teladi za uzgoj s minimalnim iznosom kredita od 12.500,00 kuna;
- nabave uzgojno valjanih jarica, šilježica i nazimica gdje je minimalni iznos kredita 20.000,00 kuna.
b) maksimalni iznos kredita ne može biti veći od 1.500.000,00 kuna;

c) Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti korisnika kredita iznosi:
- za uzgoj i nabavu uzgojno valjanih grla stoke do 100%;
- za sve ostale namjene do 70% ;
- za programe na strateškim područjima za ostale namjene 85%.

d) Rok otplate je od 9 mjeseci do 7 godina u koji nije uključeno razdoblje počeka

e) Poček 0 – 3 godine

f) Kamatna stopa

- 3% za strateška područja;

- 5% za ostala područja.

III. Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede utvrđeno je da će se kreditirati sljedeće namjene:

a) Stočarska proizvodnja
- uzgoj i nabava uzgojno valjanih grla stoke domaćeg podrijetla, te iznimno nabava ženskih grla i rasplodnjaka iz uvoza namijenjenih korištenju putem umjetnog osjemenjivanja ili prirodnog pripusta pod nadzorom Hrvatske poljoprivredne agencije (Hrvatskog stočarskog centra);

- proizvodnja mlijeka;
- proizvodnja mesa;
- proizvodnja jaja i meda.

b) Voćarstvo i vinogradarstvo;

c) Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru;

d) Sjemenarstvo i rasadnička proizvodnja;

e) Akvakultura i gospodarski ribolov;

f) Poljoprivredna oprema i mehanizacija;

g) Čuvanje i prerada poljoprivrednih proizvoda i prerada ribe;

h) Programi razvitka turizma na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

IV. Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezatno se prilaže:

a) Fizičke osobe
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača;

- troškovnik, a za ulaganja čija je predračunska vrijednost veća od 150.000,00 kuna investicijski elaborat;

- dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

- mišljenje Savjetodavne službe ili Hrvatske poljoprivredne agencije(Hrvatskog stočarskog centra) o opravdanosti traženog ulaganja;

- potvrda nadležnog Ureda za obranu za hrvatske branitelje koji su u postrojbama proveli najmanje tri mjeseca.

- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.

b) Pravne osobe

- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača;
- investicijski program u dva primjerka;
- dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;
- bilancu i račun dobiti i gubitka, BON-1 i BON-2;
- izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda;
- mišljenje Ureda državne uprave u jedinici regionalne samouprave nadležnog za poslove poljoprivrede o opravdanosti traženog ulaganja;
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja sa osnova poreza i drugih javnih davanja koji su u nadležnosti Porezne uprave.

V. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Ovaj natječaj će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske

VI. Natjecatelji se za dobivanje mišljenja i obradu zahtjeva trebaju javiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu ili Hrvatska poljoprivredna agencija (Hrvatski stočarski centar).

VII. Prijava se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, 21000 Split, Domovinskog rata 2, s naznakom «Prijava za natječaj za razvitak poljoprivredne proizvodnje i agroturizma» preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split , soba broj 15.

VIII. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

IX. Zakonsko pravo na kredit ne postoji.

X. Tijekom postupka za izbor poduzetničkih projekata Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

XI. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.
 

developed by Nove vibracije