Novosti

Raspisan Natječaj za jednu autotaksi koncesiju


18.05.2009

Na temelju odredbe članka 6. i 7. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 13/06, 1/08 i 5/08), odredbe članka 32.i stavak 1. alineja 9. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 7/01, 1/06 i 2/06), odredbe članka 1. i 4. Odluke Gradsko poglavarstva Grada Staroga Grada o raspisivanju i objavljivanju javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Starog Grada, KLASA: 340-01/09-01/39 URBROJ: 2128-03-09-1, od 11. ožujka 2009. godine Jedinstveni upravni odjel Grada Starog Grada r a s p i s u j e i o b j a v l j u j e


J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Grada Starog Grada


1. Sadržaj koncesije:
Odobrenje kojim se autotaksi prijevozniku povjerava obavljanje auto taksi prijevoza osoba na području Grada Starog Grada

2. Broj slobodnih koncesija: 1 (jedna)

3. Koncesija se daje na rok od 4 (četiri) godine.

4. Najniži (početni) iznos naknade za koncesiju je 9000,00 kuna.

5. Ponude se podnose Gradskom poglavarstvu Grada Starog Grada u pisanom obliku – poštom – preporučenom pošiljkom ili izravnom predajom pisarnici, na adresu:

Grad Stari Grad – Gradsko poglavarstvo, 21460 Stari Grad,
Novo Riva 3, sa naznakom: «ponuda za dobivanje autotaksi koncesije – za natječaj»

u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnim pločama Grada Starog Grada.

6. Uz ponudu, ponuditelj je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Rješenje izdano od nadležnog tijela državne uprave o upisu taksi službe ili izvadak iz obrtnog registra odnosno rješenje nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar. Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana izdavanja.
2. Ponuditelj (pravna osoba, odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba) mora imati dobar ugled sukladno odredbama članka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu(«NN», broj: 178/04, 48/05, 111/06 i 63/08 – dalje: Zakon), a što se dokazuje izvodom iz kaznene evidencije i evidencije o prekršajima. Ako takva evidencija ne postoji, dokazom se smatra izjava odgovorne osobe u pravnoj osobi ili fizičke osobe-obrtnika ovjerovljena kod javnog bilježnika. Dokazi (isprave) ne smiju biti stariji od tri mjeseca.

3. Ponuditelj mora biti stručno osposobljen ili imati zaposlenu osobu odgovornu za autotaksi prijevoz koja je stručno osposobljena sukladno odredbama članka 11. Zakona. Stručno osposobljena osoba je osoba koja je položila ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza. Dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti.
Obveze polaganja ispita iz prethodnog stavka oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz odredbe članka 11. stavka 6., 7. i 8. Zakona, što dokazuju diplomom i dokazom o radnom iskustvu.

4. Ponuditelj mora biti vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za autotaksi prijevoz ili imati pravo na uporabu tog vozila na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu.

5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% najniže (početne) cijene naknade za koncesiju, koja se plaća na žiro račun Grada Starog Grada broj: 2330003-1841300006, poziv na broj: 22 5819+JMBG za fizičku osobu) ili 21 5819+MB (za pravnu osobu).

6. Presliku vozačke dozvole «B» kategorije,

7. Presliku prometne dozvole za motorno vozilo kojim ponuditelj namjerava obavljati autotaksi prijevoz,

8. Dokaz da motorno vozilo kojim ponuditelj namjerava obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe («NN», broj:120/05, 102/07), odnosno uvjete iz članka 20. stavka 1. i 2. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Starog Grada.

9. Potvrdu Grada Staroga Grada ili tvrtke u vlasništvu Grada Staroga Grada da ponuditelj nema dugovanja. Dokaz (isprava) ne smije biti stariji od dva mjeseca.

10. Dokaz o ostvarivanju prava prvenstva iz članka 10. stavka 4. Odluke o autotaksi prijevoza na području Grada Starog Grada (samo za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji)

8. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir.

9. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja pored ispunjavanja naprijed navedenih uvjeta sadrži i najveći ponuđeni iznos naknade za koncesiju. Iznos naknade mora biti izražen isključivo u nominalnom novčanom iznosu.

10. Pod uvjetima iz najpovoljnije ponude prvenstveno pravo na dodjelu koncesije imaju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji sukladno odredbi članka 10. stavak 4. Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Staroga Grada.

11. Ponuditelj koji odustane od koncesije gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

12. Sudionik koji uspije u natječaju dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti sklopiti Ugovor o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza osoba, a naknadu za koncesiju dužan je platiti najkasnije do 30. rujna 2009. godine.

13. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja nakon isteka roka za dostavu ponuda, koje posebnim aktom imenuje Gradsko poglavarstvo. O datumu javnog otvaranja ponuda sudionici natječaja (ponuditelji ili njihovi punomoćnici) bit će obaviješteni na odgovarajući način.

14. Sve informacije u svezi s ovim Natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Starog Grada radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati ili na tel. 765 520 ili 766 322.REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Jedinstveni upravni odjel


KLASA: 340-01/09-01/39
URBROJ: 2128-03-09-2                                                    
Stari Grad, 14. svibnja 2009. godine                               

Andro Petrić, dipl. oec., v.d. PROČELNIKA

developed by Nove vibracije