Novosti

Donesena Odluka o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru - sidrište u uvali Zavala


10.05.2009

Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 79. sjednici, održanoj dana 23. travnja 2009. godine donijelo je Odluku o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za luku posebne namjene – sidrište na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Zavala.  Upravni odjel za pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije objavit će oglas o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za luku posebne namjene – sidrište na navedenoj lokaciji. Predmet koncesije je lučko područje ukupne tlocrtne površine mora od 3950 m2.  Koncesija se dodjeljuje na rok od pet (5) godina od dana sklapanja ugovora. Početna visina stalnog dijela godišnja naknada za koncesiju iznosi 19.750,00 kn, a promjenjivog dijela 2% od ostvarenog prihoda na koncesionarskom području. Rok za podnošenje ponuda i dokumentacije koju treba priložiti odredit će se u oglasu o javnom prikupljanju ponuda.

developed by Nove vibracije