Novosti

Poglavarstvo o kamenolomu


18.03.2009


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša

Bihačka 1
21000 SPLIT

PREDMET: Javni uvid Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije
tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju
«Tusto brdo» Grad Stari Grad, zaključci Gradskog
poglavarstva – dostavljaju se

Obavještavamo Poštovani Naslov da je Gradsko poglavarstvo Grada Staroga Grada na LXXI sjednici održanoj dana 17. ožujka 2009. godine, u sklopu javnog uvida Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju «Tusto brdo», a nakon rasprave po istoj, donijelo slijedeće zaključke:

Studija nesporno ukazuje i upozorava na cijeli niz mogućih negativnih utjecaja predmetnih zahvata na okoliš u cjelini, a posebice utjecaj na kakvoću zraka, tlo, podzemne vode, prirodne vrijednosti, flotu i faunu, buku i vizualne kvalitete krajobraza

Studija također ukazuje i upozorava na mogući međuutjecaj zahvata na postojeće i planirane zahvate u neposrednoj, bližoj i daljnjoj okolini, sociološki i psihološki utjecaj na lokano stanovništvo, prometnice i promet, nastanak i zbrinjavanje otpada te mogući negativan utjecaj na okolinu.

Kakvoća zraka u neposrednoj i bližoj okolini eksploatacijskog polja može biti ugrožena i umanjena mogućim prekoračenjem tzv GV lebdećih čestica i povećanim taloženjem prašine Skidanje površinskog sloja i asfaltiranje predstavljat će značajan negativni utjecaj na tlo uslijed neupitne promjene pedološke slike predmetnog područja (gubitak hranjivih sastojaka potreban za rast šume, makije i hrasta crnike), smanjenje erozijskih procesa te moguće zagađenje tla tehničkim uljem i mastima uslijed neadekvatnog skladištenja.

Tehnička ulja i masti osobito mogu ugroziti kvalitetu podzemnih voda, a uslijed intenziviranja budućih radova na eksploatacijskom polju neizbježne su značajne negativne promjene prirodnih vrijednosti postojeće flore i faune kao što su: nepovratan gubitak svih ili pak nekih biljnih vrsta, smanjenje ili gubitak korisne funkcije šuma, mogućnost uništavanja dijelova šuma koje nisu namijenjene sječi, mehanička oštećenja stabala i dr.

Izvjestan je i vrlo realan značajniji gubitak prihoda domicilnog stanovništva – vlasnika poljoprivrednih kultura (maslina, loza), zbog zagađenja kamenom prašinom u neposrednoj blizini eksploatacijskog polja.

Razina buke (rad strojeva, miniranje) ma koliko bila u granicama dopuštenog, zacijelo će negativno utjecati na okoliš (obližnje trajektno pristanište, trgovački centar, poslovnu zonu, turističko naselje na suprotnoj stani uvale i dr.), što može dovesti do ozbiljnog ugrožavanja cjelokupne turističke ponude grada i s tim u svezi ozbiljnih poremećaja.

Apsolutno je neprihvatljivo bilo kakvo izvođenje radova u eksploatacijskom polju za vrijeme trajanja turističke sezone.

Dosadašnjim iskorištavanjem kamenoloma već je evidentirano znatnije narušavanje krajobraznih karakteristika, a daljnjom eksploatacijom doći će do dodatnih negativnih utjecaja, uslijed promjene u reljefu, sječe vegetacije, uporabe mehanizacije, stvaranja otpada, deponiranja materijala i sl.

Poseban negativan utjecaj ostvarit će se na vizualne kvalitete krajobraza posebno smjerom ŽC Stari Grad-Brusje-Hvar koja danas služi kao vrlo kvalitetna i poželjna izletnička cesta, biciklistička staza i mirna pješačka oaza mnogobrojnih turista, pješaka i putnika namjernika. Korištenjem ove ceste za intenzivan svakodnevni prijevoz materijala (tehničko-građevnog kamena) teškim kamionima (50 kamiona dnevno nosivosti 23 t), u vrlo kratkom vremenskom razdoblju izgubit će se i nepovratno nestati sve njene gore naznačene vrijednosti i karakteristike.

Izvođenje radova u eksploatacijskom polju svim svojim do sada nabrojenim negativnim utjecajima ozbiljno će ugroziti normalno funkcioniranje obližnjeg trajektnog pristaništa sa putničkim terminalom, trgovačkog centra i planiranom poslovnom zonom, te dovesti u pitanje planiranu realizaciju turističkih sadržaja i kapaciteta na predjelu Maslinica sjeverozapadno od lokacije kamenoloma.

S obzirom na zakonom ograničenu količinu eksploatacije, kojom se ne stvara nikakva mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva, nije zanemariv ni određeni negativni psihološki utjecaj na to isto stanovništvo.

Za istaknuti je apsolutni prioritet izgradnje i stavljanja u funkciju tzv. pretovarne (transfer) stanice za komunalni i drugi otpad sa područja cijelog otoka Hvara, u neposrednoj blizini eksploatacijskog polja (planirano i u Prostornom planu uređenja Grada Staroga Grada), čija realizacija povećanjem iskoristivosti šireg područja može ozbiljno biti dovedena u pitanje.

Slijedom iznijetog, uvažavajući elaborirane ekološke, sociološke i psihološke razloge, Gradsko poglavarstvo Grada Staroga Grada postojeću lokaciju eksploatacijskog polja smatra neprihvatljivom.


S poštovanjem!

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Visko Haladić, dipl. ing.

 

 

developed by Nove vibracije