Novosti

Poziv za javno nadmetanje


17.03.2009

Grad Stari Grad kao javni naručitelj započeo je postupak javne nabave čiji su predmet: građevinski i obrtnički radovi na izgradnji i uređenju parkirališta sa odvodnjom i rasvjetom na čest. zem. 7079/1 k.o. Stari Grad u Starome Gradu, predio Malo Selo. Poziv za javno nadmetanje objavljen je na web stranici "Narodnih novina" www.nn.hr. Elektronički oglasnik javne nabave, On line popis objava, dana 18. ožujka 2009. godine. Dokumentacija za nadmetanje dostupna je isključivo u analognom obliku, svakog radnog dana na adresi naručitelja: Grad Stari Grad, 21460 Stari Grad, Novo riva 3, u vremenu od 9 -14 sati.

developed by Nove vibracije