Novosti

Hoteli "Helios Faros" d.d. dobili suglasnost za koncesiju


11.03.2009

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija u Splitu, dala je suglasnost hotelima «Helios Faros» d.d. iz Staroga Grada, za korištenje pomorskog dobra - plaže ispred hotela Arkada. Suglasnost je odobrena u svrhu ishođenja koncesije na pomorskom dobru, na zahtjev hotela «Helios Faros» d.d., a radi obavljanja turističke djelatnosti (najam suncobrana, ležaljki, pedalina, sandolina i brodica) uz sljedeće uvjete:


- Plažu je potrebno voditi i koristiti u skladu sa Pravilnikom o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN, broj 50/95), uz posebnu napomenu na obvezu ograđivanja morskog akvatorija plutajućom branom tijekom cijele sezone kupanja.
- Za sve eventualne ostale komercijalne djelatnosti koje bi se odvijale na moru (skuteri, vuča banane, tuba-guma i sl.) potrebno je prethodno ishoditi suglasnost ove Lučke kapetanije. U načelu ove djelatnosti mogu se odvijati u širem akvatoriju zapadno od hotela ali ne i ispred kopnenog dijela koji se daje u koncesiju.
- Potrebno je osigurati nesmetanu pješačku komunikaciju morskom obalom bez postavljanja bilo kakvih ograda ili prepreka, dok je za sve eventualne radove odnosno gradnju ili nasipanje na pomorskom dobru, potrebno prethodno ishoditi urbanističke uvjete od nadležnih tijela uprave.
- U slučaju eventualnih ljetnih požara, kada bi se predmetni širi morski akvatorij koristio za slijetanje kanadera, ne smiju se vršiti nikakve aktivnosti sa sredstvima na tome području.

developed by Nove vibracije