Novosti

Centar za kulturu pred transformacijom u Muzej Staroga Grada


04.12.2006

Još 1926. don Frane Bulić - veliki hrvatski arheolog i dugogodišnji direktor Arheološkog muzeja u Splitu, uputio je tadašnoj Starogradskoj upravi poziv (apel) da što prije osnuju gradski muzej koji će čuvati uspomene i predmete iz bogate starogradske baštine. Osamdeset godina kasnije, Gradsko poglavarstvo Grada Staroga Grada je na XXI sjednici 4. prosinca 2006. godine, donijelo Odluku o preoblikovanju Centra za kulturu Staroga Grada u Muzej Staroga Grada. Odluka će prije upućivanja Gradskom vijeću na usvajanje, biti upućena Hrvatskom muzejskom vijeću pri Minsitarstvu kulture RH, kako bi isto dalo pozitivno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje Muzeja Grada.
developed by Nove vibracije