Novosti

Započeo postupak naplate naknade za uređenje voda


01.12.2006

Otpravkom rješenja o utvrđivanju iznosa naknade za uređenje voda, započeo je postupak naplate ove naknade na području Grada Staroga Grada. Obveza plaćanja naknade za uređenje voda temlji se na odgovarajućim odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, prema kojima je vodna naknada jedan od izvora sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva. Iznos naknade utvrđuje se rješenjem Hrvatskih voda, za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada naplatu obavljaju jedinice loklane samouprave putem uplatnica komunalne naknade na kojima se iznos nakande za uređenje voda zasebno iskazuje. Naknada je prihod Hrvatskih voda, a njenu visinu uredbom utvrđuje Vlada RH . Jedinica mjere je metar četvorni, a naknada se plaća za: poslovni prostor, stambeni prostor, izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, objekte komunalne infrastrukture, zemljište pod prometnicama, šume i šumsko zemljište, te zemljište koje pripada pomorskom dobru na koje je izdana koncesija. Prema citiranom Zakonu, sredstvima ostvarenim od naknade za uređenje voda (i drugim sredstvima propisanim tim Zakonom) financiraju se poslovi i namjene kojim se u skladu sa Zakonom o vodama osvaruje upravljanje i gospodarenje vodama i vodnim sustavima u RH. Ti poslovi su: stručni, administartivni i drugi poslovi upravljanja vodnim sustavom, poslovi izrade i primjene strategije upravljanja vodama, planova upravljanja vodama, priprema i provođenje vodnih režima i sl., vođenje informacijskog sustava voda, priprema i izdavanje vodopravnih akata, vodni nadzor,stručni poslovi iz područja upravljanja vodama, uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita voda od štetnog djelovanja voda, priprema planova za obranu od poplava i obranu od leda, erozija, bujica i dr., redovito tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, građenje regulacijskih i vodnih građevina , korištenje voda (osiguravanje vodnih zaliha), prikupljanje i vođenje podataka o zalihama voda i njihovom korištenju, nadzor nad stanjem zaliha voda, vodoistražni radovi, građenje vodnih građevina, zaštita voda, priprema planova za zaštitu voda, građenje vodnih građevina za zaštitu voda, uređenje i održavanje melioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje, tehničko i gospodarsko održavanje malioracijskih sustava, upravljanje melioracijskim sustavima idr.
developed by Nove vibracije