Novosti

Od 1. 06. - još jedan komunalni redar


07.05.2007

Na temelju odredbe članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»NN”, broj: 33/01 i 60/01) u svezi s odredbom članaka 7., 11., 15. stavak 1. alineja 1. i 21. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»NN”, broj: 27/01), odredbe članka 4. Odluke o komunalnom redarstvu (»Službeni glasnik Općine Stari Grad”, broj: 4/96) i odredbe članka 7. točke 2. podtočke 3. Pravilnika o unutarnjem redu Općinskog upravnog odjela, KLASA: 022-05/94-01/16(3), URBROJ: 2128-03-95-4 i 2128-03-96-5 od 19. travnja 1994., 9. ožujka 1995. i 15. travnja 1996., «Službeni glasnik Grada Starog Grada», br. 6/06, 8/06 i 11/06, koji se slijedom odredbe članka 1. Odluke o preuzimanju i primjeni Statuta Općine Stari Grad i drugih općih akata (»Službeni glasnik Grada Starog Grada”, broj: 1/97) primjenjuju kao opći akti Grada Starog Grada, Gradsko poglavarstvo Grada Staroga Grada r a s p i s u j e

O G L A S

za prijem u službu službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Starog Grada,

na određeno vrijeme

1. Komunalni redar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – četiri mjeseca

I Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. IVstupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog, hotelijersko-turističkog, ugostiteljskog, tehničkog ili općeg smjera

2. najmanje jednu godinu radnog staža u struci

3. poznavanje jednog stranog jezika

4. poznavanje rada na PC-u

II. Osim navedenih, kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 7. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 8. i 9. citiranog Zakona.

III. Kandidati su uz prijavu na Oglas dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke I Oglasa:

- kratki životopis

- preslik domovnice ili osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbu u izvorniku ili ovjereni preslik)

- preslik radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

VI. Prijave se podnose isključivo poštom - preporučenom pošiljkom, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje – Ispostava Hvar, na adresu:

Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel, 21460 Stari Grad, sa naznakom:

»za oglas - komunalni redar- na određeno vrijeme”

IV. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

Visko Haladić, dipl. ing.

developed by Nove vibracije