Novosti

Usvojeno Izvješće o radu Poglavarstva za ožujak 2006. do lipanj 2007.


29.06.2007

IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG POGLAVARSTVA

GRADA STAROGA GRADA

OD OŽUJKA 2006. DO LIPNJA 2007.

Gradsko poglavarstvo konstituirano je 24. ožujka 2006. godine.

Od svog konstituiranja obavljalo je zakonom povjerene mu poslove te provelo projekte kako slijedi:

- uputilo Gradskom vijeću Proračun za 2006. godinu sa svim programima uz Proračun (Program izgradnje komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program socijalne skrbi, Program ulaganja u šport, Program ulaganja u kulturu te Plan nabave),

- izvršilo pripremu turističke sezone glede protupožarne zaštite, sukladno Planu Vlade RH i SDŽ, gdje je za vatrogastvo u 2006. godini izdvojeno dosad najviše, 216.000 kn. Osim toga, ostala je obveza plaćanja udjela Grada Staroga Grada za novonabavljeno vatrogasno vozilo u iznosu od cca 700.000 kn (ukupna cijena preko 2 mil. kn), u 2007. godini je za pripremu protupožarne sezone isplaćeno 30.000 kn,

- za pripremu turističke sezone 2006. angažiralo 3 sezonska policajca za koje je osigurana prehrana i noćenje, sve u iznosu od 34.000 kn, što je planirano učiniti i u 2007. godini,

- u 2006. godini započelo se veliko ulaganje u javne (gradske) zgrade (cca 350.000 kn); uređen je dio ureda u zgradi Gradske uprave što se nastavilo i u 2007. te su tako sve prostorije u tzv. zapadnom krilu zgrade kompletno obnovljene kako instalacijama (struja, telefon), namještajem (4 ugradbena klizna ormara te namještaj za ured gradonačelnika) tako i opremom (klima uređaji, mini kuhinja, kompjuteri, printer, mobilni tel. ADSL priključak za internet svim zaposlenicima) obojana je ograda i rukohvat stepenica zgrade, kompletno preuređen WC, od Općinskog suda vraćena je prostorija tzv. «pod skale» te jedna sudnica koja im je bila privremeno dana na korištenje na I. katu zgrade a ostala je za urediti jedino Gradska vijećnica, uređeno je i cjelokupno istočno pročelje zgrade Gradske uprave (65.000 kn), uređen je i ulaz u Hrvatski dom u sklopu preuređenja Gradske knjižnice u koju je Gradsko poglavarstvo uložilo cca 100.000 kn dok su po cca 60.000 kn uložili i Ministarstvo kulture i Splitsko-dalmatinska županija, u zgradi dječjeg vrtića zv. Lega postavljeni su novi klima-uređaji u prostorijama Hrvatske gradske glazbe Stari Grad, nova rasvjeta čitave zgrade (cca 45.000 kn),

- obnovljen kompletan krov i međustropna konstrukcija (drveni pod) gradske zgrade zv. Mlin u ulici P. Skuterija (prostorije kojima se koristi MPHDP – Maraton Faros i dr.) za što je izdvojeno 110.000 kn,

- postavljen vitraj na prozoru zgrade Gradske uprave sa povijesnim motivima Staroga Grada (cca 30.000 kn) te tiskana razglednica vitraja,

- u kazališnoj dvorani uvedena hidrantska mreža te ugrađena prostorija za upravljanje rasvjetom i razglasom na balkonu dvorane do koje je provučena kompletna nova elektro instalacija, obnovljeni i opremljeni WC te obojano predvorje dvorane (cca 50.000 kn),

- u Domu Matija Ivanića u Vrbanju obavljeno odvajanje vode dječjeg vrtića i Doma te su u bufetu zamijenjeni dotrajali prozori i struja te obojano predvorje (cca 50.000 kn)

- u poljoprivredi se uvela subvencija za nabavku sadnih materijala loze, masline i lavande te je subvencioniran Fond za agroturizam kako bi naši poljoprivrednici mogli dobivati povoljne kredite kamatom subvencioniranom od SDŽ (cca 100.000 kn),

- otkupljeno je zemljište u Dolu za smještaj kontejnera, na cesti za Rudinu za proširenje puta te u Vrbanju za izgradnju mrtvačnice i 1 kuća sa okućnicom u kompleksu tzv. Krojevi dvori odn. uz rodnu kuću Matije Ivanića (sve cca 200.000 kn)

- uređeni su šumski, poljski i protupožarni putovi te obavljeno održavanje cesta u iznosu od 532.000 kn u 2006. godini te se sa cca 240.000 kn planira uređenje i u ovoj godini a u 2007. godini obavljeno je asfaltiranje šetnice prema Lanterni odn. Zelemincu te popravak svih oštečenih ulica u Starome Gradu i dijelom u Dolu, u iznosu od 110.000 kn, dok su uređene ulice kod gradskog groblja Stari Grad (Tadić-Šimunović-Novak) u kojoj je postavljena nova javna rasvjeta, ulica kod crkve u Selca u kojoj je isto postavljena javna rasvjeta, ulica u Dolu sv. Marije te betonirana ulica kod crkvice sv. Roka u Vrbanj (sve cca 150.000 kn),

- popločan je dio javne površine nasuprot parka Vorba a u 2007. će se dovršiti kompletan potez od fast food Park do kuće Cezareo (cca 40.000 kn), rekonstruirana je u cijelosti ulica Ljudevita Gaja uz park čardin na Rivi (cca 280.000 kn),

- za odvajanje pješaka od županijske ceste u centru grada nabavljeni su graničnici prometa (betonske kugle) a za poboljšanje sigurnosti u prometu nabavljen je veći broj prometnih znakova i naziva ulica te postava rampi na ulazu u ulice u kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (cca 70.000 kn) a nabavlja se i nova hidraulička rampa na zapadnom ulasku u rivu (cca 100.000 kn),

- nastavljena je rekonstrukcija obalnog kolektora fekalnih voda kanalizacijskog sustava Staroga Grada kojom prilikom je za istu investiciju u 2006. godini izdvojeno 4.260.000 od čega je Grad financirao 940.000 kn a ostalo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatske vode i SDŽ. Investicija je nastavljena i u 2007. te se čeka ispostava situacija izvođača po sklopljenom Ugovoru. Očišćen je i podmorski ispust ispred hotela Arkada te očišćena septička jama ispred hotela a za potrebe geodetskog snimanja za izradu projekta privremenog ispusta kanalizacije Staroga Grada (cca 70.000 kn),

- svi projekti potrebni za sanaciju deponija Dolci u Starome Gradu naručeni su i plaćeni po principu 50:50 (Grad te Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost) te je Studija utjecaja na okoliš za deponij Dolci privedena kraju od strane komisije Ministarstva a čeka se usvajanje PPU GSG kako bi se ista mogla usvojiti,

- za novu izmjeru dijela katastarske općine Stari Grad izdvojeno je u 2006. godini 481.000 kn a u 2007. se izdvaja 72.000 kn,

- naručen je projekt izrade projektne dokumentacije za sanaciju obale stare gradske luke od parka čardin do Spomenika, po etapama (50.000 kn projekt i cca 80.000 kn buštoine),

- za parkiralište zv. Borinića vartaj plaćen je parcelacijski elaborat u iznosu od 10.000 kn čime su stvorene pretpostavke za izdavanje građevne dozvole,

- izrađen je projekt kružnog toka istočnog ulaska u Stari Grad (22.000 kn),

- izrađen je i dostavljen projekt sanacije mauzoleja don Šime Ljubića,

- provedena je procedura izmjene i dopune DPU trajektne luke kojom prilikom su stvoreni preduvjeti za izdavanje građevne dozvole za zgradu terminala u koju će Grad imati suvlasništvo u prostoru sa privatnim investitorom, za što je izdvojeno 55.000 kn,

- naručen je Strateški plan razvoja Grada Staroga Grada u kojega su uključene sve važnije investicije koje Grad planira ostvariti za što je plaćeno cca 70.000 kn a prezentacija istoga uskoro slijedi za Gradsko poglavarstvo, Gradsko vijeće i građanstvo,

- Hvarskom vodovodu je preneseno za investicije ukupno 105.000 kn u 2006. a što se odnosilo na dovršetak vodoopskrbe naselja Selca te izmjenu instalacija gradske mreže pri rekonstrukciji kanalizacije. Osim toga u 2007. godini je izveden dio radova na vodoopskrbi poljoprivrednih priključaka (Garmica i Moče), rekonstrukcija vodovodne mreže na dijelu rekonstrukcije obalnog kolektora i rekonstrukcija vode u ulici Lj. Gaja na rivi kod parka čardin,

- za zgradu mrtvačnice u Starome Gradu plaćeni su anuiteti i dio glavnice za uzeti kredit putem Komunalnog Stari Grad d.o.o. za što je Grad tvrtci Komunalno Stari Grad d.o.o. prenio cca 160.000 kn u 2006. a u 2007. do danas 60.000 kn,

- nabavljen je novi autobus za javni gradski prijevoz uz sufinanciranje SDŽ, Grada Staroga Grada, općine Jelsa i Čazmatrans otok Hvar za što je izdvojeno cca 420.000 kn od čega je Grad izdvojio 50.000 kn,

- postavljena je nova nadstrešnica-čekaonica na predjelu Staroga Grada zv. Jurjevac a za čekanje putnicima autobusa te je popravljena stara nadstrešnica na Močici a sveukupno je izdvojeno cca 50.000 kn,

- gradsko poglavarstvo je redovito financirao gradske pometače i djelatnike na zelenim površinama za što je izdvojilo 363.000 kn u 2006. a do danas cca 120.000 kn,

- čistači šetnice Lanterna (studenti-alpinisti) očistili su sve borove i šetnicu (11.000 kn) a za istu je nabavljena nova komunalna oprema u iznosu od cca 100.000 kn (klupe, koševi i ekološka javna rasvjeta),

- za preuređenje perivoja Vorba u 2006. godini Gradsko poglavarstvo je izdvojilo cca 870.000 kn (udružena sredstva Grada, Ministarstva, SDŽ i donatora), ostaje završiti detalj istočnog ulaska u park po novom projektu,

- uz pomoćno nogometno igralište Dolci uređena su u 2006. godini 2 zuoga za balote a u 2007. 1 zuog te postavljena nova javna rasvjeta pomoćnog igrališta za što je izdvojeno cca 120.000 kn,

- dovršeno uređenje Trga Jurja Škarpe koji je svečano otvoren za Dan Grada Staroga Grada (cca 85.000 kn),

- saniran obalni zid na dijelu obale od kuće Aviani do pakra čardin za što je izdvojeno više od 180.000 kn,

- dovršena je projektna dokumentacija za produženje rive od Lučice do Nove rive na što je, nakon toga, dobivena građevna dozvola. Trošak projektne dokumentacije iznosio je iznad 150.000 kn,

- ukupno je u 2006. za javnu rasvjetu izdvojeno 462.000 kn (energija i održavanje) a u 2007. godini do danas cca 200.000 kn,

- u 2007. godini financirano je izlijevanje kalupa konzola za nove ferale te se nabavljaju novi ferali za Rivu i Novu rivu po starim feralima iz Sridnje kole, zajedno sa Turističkom zajednicom (cca 100.000 kn),

- izgrađena je nova javna rasvjeta na dijelu od Duboke do Vratenjice u Starome Gradu (8 kandelabera) te u Vrbanj od crkvice sv. Roka do nogometnog igrališta Gorica (4 kandelabera) gdje su postavljeni i kablovi za buduće svlačionice te rekonstruirana vodovodna mreža (cca 250.000 kn),

- za Dom zdravlja Hvar izdvojeno je 17.600 kn od čega se financiralo vađenje krvi, dolazak specijalista na otok te klima uređaji u čekaonicama u Hvaru i Starome Gradu,

- športskim udrugama ukupno je donirano 260.000 kn te su uglavnom sve udruge u 2006. godini dobile planirane iznose predviđene proračunom,

- pristupilo se izgradnji društvenih prostorija HNK Jadrana na nogometnom igralištu Dolci gdje je okončana I. faza radova (grubi građevinski radovi) za koju je izdvojeno cca 220.000 kn dok se poslovi na okončanju investicije nastavljaju trenutno i u II fazi, do završetka objekta,

- pristupilo se preuređenju prostora zv. Mlin u ulici P. Skuterija u Starome Gradu u kojemu djeluje udruga MPHDP – Maraton Faros gdje se u cijelosti izmijenila krovna konstrukcija a potom i podna drvena konstrukcija zgrade za što je izdvojeno 110.000 kn a slijedi dovršetak uređenja kompleksa Mlin,

- udrugama u kulturi transferirano je 175.000 kn u 2006. godini,

- kulturno ljeto je financirano sa 200.000 kn u 2006. godini te se i u 2007. godini planira izdvajanje od 200.000 kn,

- za tiskanje knjiga u 2006. izdvojeno je 70.000 kn (Paprenjok gđe Marice Buratović, Knjiga u klancu gosp. Miki Bratanića, Starogrojske komedije gosp. Drago Radoslavić, Stari Grad u minijaturi gosp. P. Jaroszewski, Mandrač gosp. Zvonka Todorovskog i Monografija Dominikanskog samostana Stari Grad oca Marija Marinova),

- donacije vjerskim zajednicama u 2006. iznosile su 30.000 kn (sufinanciranje uvođenja vode u crkvi sv. Nikole, smještaj konzervatora za popravak crkve sv. Lucije, sv. Mihovil-Dol, sv. Stjepan-Stari Grad i sv. Duh-Vrbanj za redovan rad),

- sufinanciran je rad osnovne škole Petar Hektorović Stari Grad u iznosu od 20.000 kn (knjige za 1. razred, donacija TV prijemnika, putovanje u Češku, ekskurzija i dr.), te u 2007. putovanje u Hercegovac na međunarodni susret škola (cca 8.000 kn),

- socijalna skrb financirana je u 2006. godini u iznosu od 186.000 kn (podmira izdataka stanovanja, jednokratne novčane pomoći i darovi djeci), a gotovo identičan iznos planiran je i u 2007. godini,

- stipendije i školarine u 2006. iznosile su 61.000 kn (12 stipendija po 500 kn) dok je u 2007. godini uvedeno pored tih 12 i još 7 stipendija (3 studentske po 800 kn i 4 učeničke po 500 kn),

- pomoć za opremanje novorođenog djeteta uvećana je sa dosadašnjih 1.000 kn u 2006. na 2.000 kn u 2007. godini,

- udruge invalidnih i hendikepiranih osoba financirane su u 2006. godini iznosom od 14.000 kn, te su predviđene i u proračunu 2007. godine,

- Crveni križ financiran je u 2006. godini iznosom od 30.000 kn te udruga Vita Faros u iznosu od 5.000 kn za nabavu CT aparata, a iste su planirane za potporu i u 2007. godini,

- Dom za starije i nemoćne osobe financiran je u iznosu od 1.450.000 kn u 2006. godini (sredstva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka),

- Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o uključivanju u projekt «Dnevni boravak» i «Pomoć u kući» zajedno sa Ministarstvom branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

- Dječji vrtić Sardelice je u 2006. godini financiran sa ukupno 600.000 kn u kojemu je uređena kuhinja za uvođenje toplog obroka-ručka, ustrojen cjelodnevni boravak, zaposlen novi odgajatelj, čistačica na puno radno vrijeme te kuharica. Ustrojena je nastava engleskog jezika, zaposlen je logoped prema potrebama vrtića te je pribavljena donacija SDŽ za rad dječjeg vrtića u iznosu od 94.000 kn. Za potrebe vrtića iz donacije su nabavljeni novi kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada. U 2007. godini napravljen je program i za jasličku vrtićku skupinu u Starome Gradu te je uspješno obavljen upis u vrtić i jaslice a slijedi zaposlenje još jednog odgajatelja za rad u jasličkoj skupini,

- Za redovan rad i djelatnosti Centra za kulturu izdvojeno je u 2006. godini 316.000 kn te su obavljeni poslovi na palači Biankini u iznosu od 81.000 kn (sanacija vlage i dr.) te nabavljene knjige u iznosu od 20.000 kn,

- Započet je projekt aktivacije internet stranice Grada Staroga Grada (www.stari-grad.hr) na kojoj se objavljuju sve relevantne informacije za grad a do danas je posjećenost stranice 75.000 posjetitelja,

- U 2006. godini ukupno je Grad od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Splitsko-dalmatinske županije te dr. donatora dobio ukupno cca 6.500.000 kn potpora-nepovratnih sredstava u proračun,

- Za plaćanje ovrhe u predmetu Kolčarš-Dužević za 2006. i 2007. godinu izvdojeno je cca 1.000.000 kn te još do danas Hoteli Helios Faros d.d. nisu vratili u proračun gotovo 6.000.000 kn koje je Grad Stari Grad izdvojio za zemljišta koja i danas hoteli koriste a Grad čeka još u 2007. godini najvjerojatnije plaćanje i troškova zastupanja odvjetničkog ureda iznad 300.000 kn

- U navedenom razdoblju obavljeno je niz i drugih manjih aktivnosti (nasipanje plaža žalom, izgradnja kamenog zida na gradskom groblju te uređenje platoa ispred istog, čišćenje prostora ispred Uboškog doma, fumigacija etnografske zbirke u Tvrdalju te njeno uređenje i popis eksponata, asfaltiran istočni ulaz u Stari Grad sa ŽC, uz Borinića vartal, Vorbu, veterinarsku ambulantu, od bus garaže do puta za Glavicu, postavljeni ležeći policajci na križanju cesta kod bivših plastenika, izrađen novi plan grada sa TZ, postavljena spomen ploča Petru Hektoroviću u Dominikanskom samostanu, kompletno popravljen sat na općinskoj zgradi, postavljena javna rasvjeta na rivi u uvali Basina, uređen prostor trga Stjepana Radića (Ploča) za iznajmljivanje rent a car i dr. vozila te u susjedstvu parking za invalide i taksiste te mopede, uređene jerule sa palmama oko peškarije (postavljeni kameni rubovi i fugiran kamen, otkupljene slike Vaska Lipovca, organizirana Sabatina – fešta završnice berbe vina ZSD u Starome Gradu, ugošćeni gradovi prijatelji Letovice i Velke Opatovice iz Češke te obavili gostovanja u češkim gradovima prijateljima kao i obavljena promocija Staroga Grada za dan Grada Samobora, postavljena metalna tzv. Gruja na spoju Rive i Nove rive uz prethodnu zamjenu dotrajalog obalnog kamena te uklonjen glomazni sat za vodu sa muleta i isti izmješten na Novu rivu, organizirana proslava o 130. obljetnici Hrvatske gradske glazbe, isplaćena Božićnica umirovljenicima grada, razdvojen Centar za kulturu na Gradsku knjižnicu i čitaonicu te Muzej Staroga Grada, sukladno zakonu, popločan ulaz u muzej Dominikanskog samostana uz pomoć Komunalnog (grad donator kamena), uređena cesta za Basinu (asfaltirane strane i udarne rupe), nabavlja se novo vozilo za odvoz smeća te se nabavilo 1 polovno vozilo (sredstva iz Proračuna), nabavljen moped-skuter za komunalnog redara, postavljene nove klupe u Dolu, Rudini i Vrbanju te još niz drugih manjih aktivnosti na potporama udrugama – Pulentodi za nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, za razna putovanja u zemlji i inozemstvu kulturnim i sportskim udrugama, na organizaciji ili suorganizaciji manifestacija i koncerata, tiskanju raznih materijala i sl.)

Izvješće podnio

Visko Haladić dipl. ing.

gradonačelnik

developed by Nove vibracije