Novosti

SDŽ - raspisan natječaj za sufunaciranje premija osiguranja u poljoprivredi


06.10.2007


1. listopad 2007
N A T J E Č A J
Linda Nerlović (nerlovicl) @ 14:44 :: UO za gospodarstvo, razvitak i obnovu :
1.PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje plaćene premije osiguranja za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

2. PRAVO SUDJELOVANJA
Na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine i imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije.

3. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA
Sufinanciranje premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.

Sufinanciranje se odobrava u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Sufinanciranje premije osiguranja za istu površinu ili isto grlo stoke ili istu jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom godišnje.

Maksimalan iznos po uplaćenoj premiji za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kad je ona osiguranik iznosi 30.000,00 kuna.

Povećanjem broja zahtjeva za sufinanciranjem iznad osiguranog iznosa proporcionalno će smanjiti plaćanje po zahtjev.

4.POTREBNA DOKUMENTACIJA
a) Popunjen obrazac zahtjeva koji se može dobiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji , Upravni odjel za gospodarstvo,razvitak i obnovu, radnim danom od 8.00-15.00 sati, soba br.135 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr,
b) Orginal ili ovjereni preslik zaključene police osiguranja za tekuću godinu,
c) Preslik računa o uplati premije osiguranja za tekuću godinu,
d) Dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslik povlastice za akvakulturu/uzgoj ribe i drugih morskih organizama, a za osiguranje pernate divljači uvjerenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da je korisnik poticaja za pernatu divljač,
e) Preslik osobne iskaznice, odnosno za obrt preslik obrtnice, a za trgovačko društvo preslik rješenja o upisu u sudski registar,
f) Broj žiro-računa.

5. VRIJEME TRAJANJA NATJEČAJA
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

6. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i obnovu, 21000 Split, Domovinskog rata 2, s naznakom «Prijava za natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije» preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, soba br.15.

7. Zahtjevi se neće uzeti u razmatranje ako su zakašnjeli, nepotpuni te ako nisu u skladu sa uvjetima natječaja ili obrascem za prijavu.

8. O rezultatu natječaja svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

1. listopad 2007
N A T J E Č A J
Linda Nerlović (nerlovicl) @ 14:44 :: UO za gospodarstvo, razvitak i obnovu :
Z A H T J E V Z A S U F I N A N C I R A N J E
PREMIJE OSIGURANJA USJEVA, SADNOG MATERIJALA, VIŠEGODIŠNJIH NASADA, STAKLENIKA, PLASTENIKA, RASPLODNE I TOVNE STOKE, RIBA, PROIZVODNIH OBJEKATA I OPREME
U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA 2007 . GODINU
(OBRAZAC SDŽ 1.)

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Nositelj gospodarstva
Za fizičke osobe:
-Ime
-Prezime
Naziv obrta:
Za pravna osobe:
-Naziv tvrtke

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Adresa prebivališta /
sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto:
Grad/općina:
Telefon/faks:
1.3. Upisan je u Upisnik poljop. gospodarstava (MIBPG): 1.4. Matični broj (za pravne osobe i obrt):
1.5. Zvanje i zanimanje:

1.6. Broj članova obitelji: 1.7. Član udruge:
1.8. Naziv banke i sjedište:
Broj žiro računa:

2. ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE PREMIJE OSIGURANJA ZA 2007 . GODINU:
Predmet osiguranja (kultura, nasad, stoka...) Osigurana površina (ha), broj rasp.stoke Broj police osiguranja K.O. i broj kat. čestice Ukupna premija (kn) 25% ukupne premije (kn)


UKUPNO
Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Original ili ovjerena kopija zaključene police osiguranja
b) Kopija računa i dokaz o uplati premije osiguranja
c) Dokaz da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
d) Obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, odnosno za obrt i tvrtke registracija,
e) Broj žiro računa.
Mjesto i datum : _________________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): _______________________________


developed by Nove vibracije