Novosti

Sazvana XXVI sjednica Gradskog vijeća


20.10.2007Republika Hrvatska Grad
Splitsko – dalmatinska županija Stari Grad
G r a d s k o v i j e ć e
Klasa; 021-05/07-01/22
Urbroj; 2128-03-07-1
Stari Grad, 19. listopada 2007. godine
E-mail; grad@stari-grad.hr
www.stari-grad.hr
( #$85 (0) 21 765-022 i 765-520, fax: 717-818


VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA STAROG GRADA

S V I M A

Na temelju odredbe članka 28. stavak 1. točka 2 i 4. i odredbe članka 51. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 11/01 i 2/06 – dalje Poslovnik),

s a z i v a m z a d a n


26. listopada (petak) 2007. godine, u 18,00 sati
u Gradskoj vijećnici

XXVI SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROG GRADA


Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d :

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne (XXIV) sjednice Gradskog vijeća,

2. V i j e ć n i č k a p i t a n j a,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Starog Grada,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama,

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada,

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za popise birača,

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popise birača,

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti dva člana Gradskog urbanističkog odbora,

11. Prijedlog Rješenja o izboru dva člana Gradskog urbanističkog odbora,

12. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog urbanističkog odbora.

I m o v i n s k o p r a v n i p r e d m e t i:

1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine označene kao čest. zem. 582/54, z. ul. 789 k.o. Vrbanj, u naravi zemljište površine 344 m2 na predjelu Mudri dolac, u vlasništvu Grada Staroga Grada,

2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje dijela nekretnine označene kao čest. zem. 4472/2, z. ul. 2190 k.o. Stari Grad (u vlasništvu Ante Franetovića pok. Dinka) i dijela nekretnine označene kao 4472/3 z. ul. 4137 k.o. Stari Grad (u vlasništvu Frane Dulčića pok. Jakova), u naravi dijelovi zemljišta u površini od 66 m2 i 98 m2, zapadno od trase prometnice označene kao ŽC 6202 (u blizini trafostanice)


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Toni Lučić Lavčević

O tome obavijest i poziv:
1. Gradonačelniku i članovima Gradskog poglavarstva -svima

2. Tajniku Grada - ovdje
3. Pročelniku JUO Grada – ovdje
4. Predsjednicima VMO Dol i VMO Vrbanj
5. Predstavnicima sredstava javnog priopćavanja


NAPOMENA:
Materijali za točke 9., 10., 11 i 12.
Dnevnog reda i imovinskopravni predmeti
iznijet će se usmeno na sjednici Vijeća

developed by Nove vibracije