Novosti

Poziv poljoprivrednicima za prijavu potreba za sadnicama


24.10.2007

JAVNI POZIV - obavijest svim poljoprivrednim gospodarstvima ili pravnim subjektima upisanim u Upisnik proizvođača.

Da bi se mogao realizirati Program poticanja sadnje višegodišnjih nasada za 2008. godinu, a kroz sufinanciranje nabave sadnog materijala preko Splitsko-dalmatinske županije i Grada Staroga Grada, potrebno je da zainteresirani za nabavu sadnog materijala podnesu Prijavu - ispune upitnik, koji će za tu namjenu pripremiti Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada.

Obrazac spomenute prijave - upitnika, kao i upute s detaljnim informacijama, moći će se dobiti u kancelariji Grada Staroga Grada, gdje se istu predaje Povjerenstvu do 9. studenog 2007. godine, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati.

Ovu prijavu - upitnik potrebno je ispuniti kako bi se na vrijeme moglo izvršiti pripreme i konzultacije za sufinanciranje 'Programa', te će ista planirati za planiranje sredstava za tu svrhu u proračunima Grada Staroga Grada i Slitsko-dalmatinske županije.

Poziv za podnošenje zahtjeva sa svom potrerbnom dokumentacijom bit će objavljen nakon što Grad Stari Grad u Splitsko-dalmatinska županija zaključe ugovor o sufinanciranju, a prednost u 'Programu' imaju ona poljoprivredna gospodarstva koja su podnijela ovu prijavu - upitnik, jer će se na temelju iste nastojati osigurati sredstva, te čiji broj zasađenih sadnica i okrupnjenih poljoprivrednih površina rezultira značajnijim pomakom u pojoprivrednoj proizvodnji na području Grada Staroga Grada.

Dosadašnji principi sufinanciranja su bili: Županija 1/3, Grad 1/3 i individualni poljoprivredni proizvođač 1/3, a što će prvenstveno ovisiti o financijskim mogućnostima Grada i Županije.

developed by Nove vibracije