Novosti

Javni Poziv


25.03.2008

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

objavljuje

JAVNI POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona za 2008.

I Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona.

II Sredstva se mogu odobriti za:
1) izrada geodetskih podloga za zonu
2) izrada prostornih planova, detaljnih planova uređenja zone te studija utjecaja na okoliš
3) izrada investicijsko-tehničke dokumentacije infrastrukturnih priključaka i raspleta infrastrukture unutar zone
4) uređenje okoliša, planiranje terena i sl.
5) izgradnja i uređenje prometnica, prilaza i ostalih komunikacija
6) uređenje odvodnje (oborinska i fekalna kanalizacija)
7) dovođenje vodovodnih instalacija (priključni cjevovodi, hidrantska mreža i dr.)
8) dovođenje električnih instalacija do zone (rasplet, javna rasvjeta i trafostanice i dr.)
9) dovođenje telefonskih instalacija
10) druge potrebe u funkciji zone i potreba poduzetnika (marketinške aktivnost, informatičko povezivanje, troškovi upravljanja zonom i dr.).

III Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te na obrascu Z/1. podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.

IV Natjecatelji mogu obrazac zahtjeva Z/1 preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Domovinskog rata 2, soba 131.a, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

V Javni poziv je otvoren do utroška sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za 2008. godinu za namjenu iz točke I. ovog poziva.

VI Prijava se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona» preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


developed by Nove vibracije