Gradska uprava

Gradsko vijeće


 IZABRANI ČLANOVI (VIJEĆNICI) GRADSKOG VIJEĆA

(LOKALNI IZBORI, 19. 05. 2013.)

 

Ime i prezime Mjesto   Lista  
Vinko Vranjican*
Stari Grad  

 

HDZ

 

 
Ivo Dužević*
Dol  

 

HDZ

 

 

 

Mate Mijić

 

Stari Grad

 

 HDZ

 

Vinko Lupi

Marijo Lušić Bulić

Stari Grad

Vrbanj

 

 

HDZ

HDZ

 

 
Dajana Moškatelo Dol  

 

HDZ

 

 
Toni Lučić Lavčević Stari Grad  

 

SDP

 

 
Igor Dužević Dol  

 

SDP

 

 
Robert Lučić Lavčević* Stari Grad  

 

SDP

 

 
Damir Čavić Stari Grad  

SDP

 

 
Visko Haladić Stari Grad  

 

HSS

 

 
Damir Šurjak*  Stari Grad  

 

HSS

 

 
Prosper Vlahović Stari Grad  

 

izbran sa liste HNS-a, sada član HDZ-a

 

 

 

Predsjednik Vijeća: Prosper Vlahović (izabran sa liste HNS-a, sada član HDZ-a)

Potpredsjednik Vijeća: Marijo Lušić Bulić (HDZ)

 

 

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća održana je 12. lipnja 2013. godine s početkom u 11:00 sati, u prostoriji Gradske vijećnice u Starome Gradu, Novo riva 3, 21460 Stari Grad. Na sjednici nije izabran predsjednik Vijeća, tj. Vijeće nije konstituirano.

 

Nova konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća održana je 10. srpnja 2013. godine s početkom u 11:00 sati, u prostoriji Gradske vijećnice u Starome Gradu, Novo riva 3, 21460 Stari Grad. Na sjednici je za predsjednika Vijeća izabran Prosper Vlahović (HNS), čime je Vijeće konstituirano.

 

 

*Zbog nespojivosti dužnosti, vijećnika Vadrana Deletisa čiji mandat miruje, zamjenjuje zamjenik vijećnika Vinko Vranjican.

 

*Vijećnika Vinka Maroevića čiji mandat zbog nespojivosti dužnosti također miruje,  zamjenjivao je zamjenik vijećnika Andro Petrić. Vijećnika Andra Petrića zbog mirovanja mandata uslijed prihvaćanja nespojeve dužnosti zamjenjuje zamjenik vijećnika Ivo Dužević.

 

*Vijećnika Tedija Sanseovića čiji mandat miruje zbog prihvaćanja  nespojive dužnosti,  zamjenjuje zamjenik vijećnika Damir Šurjak.

 

*Vijećnicu Sunčanu Oštarčević Arnold kojoj je mandat prestao dostavom pisane ostavke, zamjenjuje zamjenik vijećnice Robert Lučić Lavčević.

 

 

 

 

ODLUKOM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGONALNE) SAMOUPRAVE ("NN", broj 38/17), DANA 20, TRAVNJA 2017. GODINE  PRESTAO JE MANDAT ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA. 

 

IZBORI ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA U MANDATU 2017. - 2021. ODRŽAT ĆE SE U NEDJELJU  21. TRAVNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 7,00 DO 19,00 SATI.

 

 

Gradsko vijeće - nadležnost i djelokrug:

(Izvod iz Statuta Grada Staroga Grada /"Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13/)
 

 1. - donosi Statut Grada,
 2. - donosi Poslovnik o radu,
 3. - donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 4. - donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. - donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. - donosi odluku o privremenom financiranju
 7. - nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
 8. - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
 9. - donosi odluku o promjeni granice Grada Staroga Grada
 10. - uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 11. - donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 12. - donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti grada, te odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna,
 13. - donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada kao i njihove izmjene i dopune,
 14. - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 15. - odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 16. - odlučuje i stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom nije drugačije propisano,
 17. - daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju tih ustanova nije drugačije propisano,
 18. - donosi odluku o zaduživanju Grada u skladu s posebnim zakonom,
 19. - donosi odluku o suglasnosti na zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova čiji je osnivač Grad,
 20. - donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 21. - razmatra i odlučuje o polugodišnjim izvješćima o radu gradonačelnika,
 22. - razmatra i odlučuje o izvješću o pojedinim pitanjima iz djelokruga gradonačelnika,
 23. - raspisuje lokalni referendum sukladno Zakonu,
 24. - raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegova zamjenika sukladno Zakonu,
 25. - raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
 26. - bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 27. - osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 28. - odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnim zakonima,
 29. - odlučuje o pokroviteljstvu,
 30. - donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 31. - donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

(Usklađeno s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - "NN", broj 144/12)

 

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA:

 


1. MANDATNA KOMISIJA predsjednik i dva člana

1. Vinko Vranjican (HDZ) - predsjednik

2. Ivo Dužević (HDZ)  - član

3. Rober LučićLavčević (SDP) - član

 


2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA predsjednik i četiri člana

1.Marijo Lušić Bulić (HDZ) - predsjednik

2. Vinko Lupi (HDZ) - član

3. Dajana Moškatelo (HDZ) - članica

4. Toni Lučić Lavčević (SDP) - član

5. Prosper Vlahović (izabran sa liste HNS-a, sada član HDZ-a) - član

 


3. ODBOR ZA STATUT,  POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST predsjednik i četiri člana

1. Igor Dužević  - predsjednik

2. Prosper Vlahović - član

3. Ana Plenković  - članica

4. Damir Šurjak  - član

5. Andro Pakušić - član

 

 

4. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE predsjednik i dva člana

1. Mihovio Bogdanić  - predsjednik

2. Latko Buratović  - član

3. Jakša Maroević - član

 5. GRADSKI URBANISTIČKI ODBOR predsjednik i šest članova

1. Mate Mijić - predsjednik

2. Vinko Lupi - član

3. Jakov Dulčić - član

4. Marijo Lušić Bulić - član

5. Mario Cvitkušić - član

6. Šime Šurjak - član

7. Enca Čolić - članica

                                                                                                                                                                                                                              


6. ODBOR ZA PREDLAGANJE IMENA ULICA I TRGOVA predsjednik i četiri člana

1. Tarita Radonić - predsjednica

2. Darinka Lupi - članica

3. Lana Zake - članica

4. Damir Čavić - član

5. Prosper Vlahović - član

 

 

7.  ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB predsjednik i četiri člana

1. Đoni Planjar - predsjednik

2. Damir Carić - član

3. Đorđe Vranjican - član

4. Toni Lučić Lavčević - član

5. Ante Matulić - član 

 


8. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE predsjednik i dva člana

1. Marija Novak - predsjednica

2. Andro Petrić - član

3. Zdravko Bojanić - član

 

 

9. KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA predsjednik i dva člana

1. Vinko Lupi - predsjednik

2. Ivica Petrić - član

3. Igor Dužević - član

 

PRESTANKOM NANDATA ČANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA, 20. TRAVNJA 2017. GODINE PRESTAO JE I MANDAT ČLANOVIMA STALNIH RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA.

 

TIJELA KOJE IMENUJE GRADSKO VIJEĆE PO POSEBNIM PROPISIMA:

 


1. VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA predsjednik i četiri člana

1. Mate Mijić – predsjednik (predstavnik Grada)
2. Mario Cvitkušić – član (predstavnik Grada)
3. Tedi Sanseović – član (predstavnik Grada)
4. Mate Ivanković –član (predstavnik UO za pomorstvo SDŽ)
5. Emil Faldić - član (predstavnik Lučke kapetanije)

 2. GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA predsjednik i pet članova

1. Stanislav Štambuk – predsjednik
2. Matko Franetović  – član
3. Nikša Vidošević – član
4. Kuzma Stančić - član – član
5. Vicko Matković - član
6. Ivo Stančić - član

 

3. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA načelnik i šest članova

1. Vedran Deletis – načelnik
2. Nataša Nazor Jovović – članica
3. Slavko Bubalo – član
4. Antoni Ivanković – član
5. Sanja Vuković – članica
6. Đoni Planjar, dr. med. – član
7. Prosper Vlahović, dr. med.vet. - član


4. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE zapovjednik  i osam članova

1. Sanja Vuković – zapovjednica
2. Ivo Šimunović – načelnik
3. Antonio Škarpa – operativac
4. Vesna Medić, dr. med. – pomoćnik (zdr.)
5. Zlatko Koloseti, dr. vet. med. – pomoć. (vet).
6. Jerko Pajina – pomoćnik (prijevoz)
7. Tadija Plenković – pomoćnik (građ.)
8. Zvonimir Primorac – član
9. Tonči Dulčić – član

 

 

5. SAVJET MLADIH, pet članova - sami biraju predsjednika i potpredsjednika

 Pokrenut postupak za izbor članova. Do sada objavljeno šest poziva za predlaganje kandidata. Prijedloga nema !!!

 

 

6. POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE   KANALIZACIJSKOG SUSTAVA STAROGA GRADA, pet članova - sami biraju predsjednika

 

1. Vinko Maroević

2. Vedran Deletis

3. Prosper Vlahović

4. Jakov Dulčić

5. Jakša Maroević

6.  Luka Bunčuga

 

 

7. GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA predsjednik, potpredsjednik i četiri člana

 

1. Mladen Plančić, dipl. iur. - predsjednik

2. Marin  Knezović, dipl. iur. - potpredsjednik

3. KatarIna Bogdanić - članica

4. Ivo Šimunović - član

5. Leo Tadić - član

6. Kuzma Matijević - član

 

TIJELA  KOJE IMENUJE GRADSKO VIJEĆE PO POSEBNIM PROPISIMA NASTAVLJAJU S RADOM DO IZBORA NOVIH, NAKON KONSTITUIRANJA VIJEĆA U NOVOM SAZIVU.

 

                                                                                                            

PREDSTAVNICI GRADA U SKUPŠTINAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U (SU)VLASNIŠTVU GRADA STAROGA GRADA I ČLANOVI UPRAVNIH VIJEĆA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE GRAD STARI GRAD OSNIVAČ I (SU)VLASNIK (imenuje Gradonačelnik, ako posebnim propisom nije drugačije određeno).

 

 

1. SKUPŠTINA T.D. "KOMUNALNO STARI GRAD" d.o.o. (jedini član - predstavnik Grada)

Vinko Maroević

 

2. SKUPŠTINA T.D: "HVARSKI VODOVOD" d.o.o. (član - predstavnik Grada)

Vinko Maroević

 

 

3. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "SARDELICE" (članovi - predstavnici  Grada)

 

1. Tarita Radonić

2. Ivana Miloš

3. Jure Moškatelo

4. Jerko Pajina

 

 

4. UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE (članovi - predstavnici Grada)

 

1. Vedran Deletis

2. Marija Novak

3. Ratomir Gulin

 

 

6. UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE                         STAROGRADSKIM POLJEM (članovi - predstavnici Grada)

 

1. Nikola Lupi

2. Zlatko Koloseti

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela.

 

Članak 31. stavak 1., 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj: 33/01, 60/01, 129/05,  109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i  19/13)

 

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 36. stavak 2., 3. i 4. Statuta Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13)

_________________________________________________________________

 

 

 

 

developed by Nove vibracije